BAS en KAS is vernieuwd

Een markt– en doel­groep­analyse maakt de diver­siteit in de doel­groep BAS & KAS goed zicht­baar. Er wor­den momenteel veel meer mensen aan niveau 1 geas­so­cieerd. Van mensen die staan ingeschreven bij het UWV als werk­zoek­ende tot asiel­zoek­ers en van stu­den­ten uit het spe­ci­aal (voorgezet) onder­wijs of prak­tijkon­der­wijs tot bijvoor­beeld (par­ti­c­uliere) stichtin­gen. Het doel in de markt bli­jft het­zelfde: het behalen van het branche-​erkende diploma SVH BAS of SVH KAS. Het niveau van dit diploma bli­jft dus gelijk aan het beroeps­gerichte gedeelte van het Entree-​dossier. De leer­be­hoeftes op weg naar dit niveau uiten zich nu echter op ver­schil­lende manieren. Een stu­dent met een taalachter­stand kan bijvoor­beeld niet meteen gebruik­maken van een the­o­rieboek en iemand met veel werk­er­var­ing wil sneller door de stof heen kun­nen. De markt vraagt dus om een mix van ver­schil­lende leer­mid­de­len, zodat oplei­ders zelf de route op weg naar BAS & KAS kun­nen invullen.

Wat is er veranderd?

De nieuwe mix bestaat uit the­o­rieboeken, werk­boeken, prak­tijkkaarten, instruc­tiefilms en een online omgev­ing.
De oude meth­ode werd door gebruik­ers als ‘te talig’ benoemd. In het nieuwe the­o­rieboek wordt de the­o­rie daarom kort en bondig uit­gelegd, onder­s­te­und door veel beeldmateriaal.

Naamloos 1

Bij het the­o­rieboek komt een werk­boek met vol­doende opdrachten en schri­jfruimte. Nieuw in de leer­mid­de­len­mix zijn de BAS & KAS instruc­tiekaarten. Alle te leren han­delin­gen wor­den van A tot Z in beeld gebracht op gemakke­lijk hanteer­bare kaarten. Deze kaarten kun­nen bijvoor­beeld ook wor­den ingezet bij de (sub)doelgroep die nog niet op het niveau van BAS & KAS is, maar al wel werkt of leert in de horeca. Natu­urlijk wor­den deze kaarten ver­filmd en komt er extra online mate­ri­aal waarmee les kan wor­den gegeven. Voor docen­ten bli­jven de proe­fex­a­m­ens ook beschik­baar. De com­plete meth­ode zal vanaf school­jaar 20192020 geheel vernieuwd zijn.

Bek­ijk de nieuwe leermiddelenmix

Dyslexie proof lettertype

In de nieuwe meth­ode wordt reken­ing gehouden met per­so­nen die dyslexie hebben of niet van lezen houden, door een let­ter­type voor mensen met dyslexie te cobineren met een reg­ulier let­ter­type.
Uit ver­schil­lende onder­zoeken is namelijk gebleken dat de rege­laf­s­tand, de grootte van de let­ter en ook de afs­tand tussen de let­ters van invloed is op het gemak waarmee iemand met dyslexie een tekst kan lezen. Om de meth­ode beter toe­ganke­lijk te maken is ervoor gekozen om het let­ter­type gebruik hierop aan te passen. Natu­urlijk is de meth­ode ook voor iedereen zon­der dyslexie goed leesbaar!

Onder­staand zie je het ver­schil tussen links het let­ter­type spe­ci­aal voor mensen met dyslexie en rechts een reg­ulier let­ter­type.
Het let­ter­type in de meth­ode wordt een com­bi­natie van deze twee typen.

Lettertype dyslexie1Lettertype regulier1

Bin­nenkort meer info!

Vra­gen?

Heb je al vra­gen over de nieuwe meth­ode voor BAS & KAS? Onze onder­wi­jskundi­gen staan mid­den in de vernieuwing van de meth­ode. Bij inhoudelijke vra­gen over de nieuwe meth­ode staat zij graag voor je klaar en kan je con­tact met hen opne­men via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. of 0880501527.

Wil je zeker zijn dat je niks mist over de vernieuwing van BAS & KAS? Schrijf je dan in voor de BAS & KAS nieuwsbrief!

Inschri­jven nieuwsbrief

SVH logo footer 01