Waarom Bedi­en­ingsas­sis­tent (BAS) en Keuke­nas­sis­tent (KAS)?

De hore­cabranche vraagt om erk­ende cer­tifi­caten en vakdiploma’s voor een groep, vee­lal jonge tal­en­ten die in het reg­uliere onder­wijs min­der goed kun­nen meekomen. Zij vin­den de horeca leuk en willen ook aan de slag in deze branche. Dit zijn stu­den­ten uit de boven­bouw van het prak­tijkon­der­wijs of Entree en de mensen met een afs­tand tot de arbei­ds­markt. Wij noe­men ze Bas en Kas!

Deze jon­geren leren vooral door te doen. En laat werken nou net pre­cies zijn wat zij als geen ander kun­nen! De beste moti­vatie om te leren is het voe­len en meemaken van suc­ces­mo­menten op de werkvloer. Dit, gepaard met goede en per­soon­lijke begeleiding.

Bas en Kas zijn absoluut van waarde voor de arbei­ds­markt. Met het diploma Bedi­en­ingsas­sis­tent (BAS) of Keuke­nas­sis­tent (KAS) op zak, dat aansluit bij de vraag vanuit de branche, hebben zij een mooie toekomst in het vooruitzicht en kri­j­gen zij een eerlijke kans met een goed arbei­ds­mark­t­per­spec­tief. Met dit diploma kun­nen zij doorstromen bin­nen de organ­isatie met een SVH ver­vol­gdiploma kok of gastvrouw. Bas en Kas bepalen zelf wat het eind­doel is in hun car­rière, op hun eigen ritme en eigen tempo.

SVH helpt Bas en Kas met de eerste stap in de goede richt­ing met het aan­bod van deze nieuwe leer­mid­de­len. Bek­ijk onder­staand film­pje met een uit­leg over Bas en Kas.

Assis­tent nieuwe stijl
De oor­sprong van de twee diploma’s voor bedi­en­ings– en keuke­nas­sis­tent, is het diploma Horeca-​assistent (niveau 1). Deze is uit het kwal­i­fi­catiedossier verd­we­nen met ingang van 20162017 (het jaar waarin de nieuwe mbo-​kwalificatiedossiers ver­plicht wor­den ingevo­erd). De diploma’s Keuken­vaardighe­den Restau­rant, Keuken­vaardighe­den Fast­ser­vice en Bedi­en­ingsvaardighe­den Fast­ser­vice verd­wi­j­nen met ingang van 1 jan­u­ari 2017 uit het kwal­i­fi­catiedossier. Bin­nen Entree, de nieuwe naam voor niveau 1, zijn de uit­stroom­pro­fie­len Voed­ing (gericht op koken) en Zorg (gericht op gast­gericht werken) van belang voor de horeca. Op basis hier­van zijn de twee nieuwe assistentdiploma’s, BAS en KAS, ontwikkeld.

Branche-​erkende diploma’s
De hore­cabranche staat achter hen. Met erk­ende branchecer­tifi­caten en diploma’s met de bij­passende exa­m­ens en leer­mid­de­len die ervoor zor­gen dat Bas en Kas niet met lege han­den de arbei­ds­markt op hoeven. Daarmee wordt een deel van het prob­leem van de horeca opgelost: het grote per­cent­age ongeschoold per­son­eel in de branche.

De diploma’s en cer­tifi­caten zijn tot stand gekomen in nauw over­leg met het bedri­jf­sleven en onder­wijs. Erk­end door koe­pelor­gan­isaties, gildes en alle andere belan­grijke branchep­ar­ti­jen. Zo kri­j­gen jon­geren die 9 van de 10 keer ontzettend gemo­tiveerd zijn om aan de slag te gaan, dat extra duwtje in de rug.

De branche lei­dend
SVH vindt het heel belan­grijk om de branche lei­dend te laten zijn en inten­sief te betrekken bij de ontwik­kel­ing van exa­m­ens, cer­tifi­caten en leer­mid­de­len. Daarom zijn we op dit moment volop in gesprek met hore­cabedri­jven en oplei­d­ingsin­stellin­gen om de didac­tis­che eisen en kwaliteit­seisen te inven­taris­eren en ook voor andere door de branche gewen­ste diploma’s en cer­tifi­caten de juiste invulling te ontwikkelen.

Meer weten?
SVH wil samen met betrokke­nen nog meer voor deze doel­groep beteke­nen om ze een goede start in de horeca te geven. Wilt u meer weten over wat wij voor u kun­nen beteke­nen? Neem dan con­tact met ons op.

SVH logo footer 01