Docent aan het woord:

Marieke van NUland

“Als docent kan je bij BAS & KAS leer­lin­gen echt het ver­schil maken”

De nieuwe meth­ode voor BAS & KAS werd niet alleen voor, maar ook mét docen­ten en oplei­ders geschreven.
Marieke van Nuland is één van de ent­hou­si­aste docen­ten die als tegen­lezer meew­erkte aan de vernieuwde SVH meth­ode voor BAS & KAS.

Marieke van Nuland

Met meer dan 11 jaar ervar­ing in het prak­tijkon­der­wijs weet Marieke als geen ander waar haar leer­lin­gen behoefte aan hebben. Het Pro-​college waar zij werkzaam is, is een mid­del­bare school voor leer­lin­gen met een leer­achter­stand, waar­bij Horeca één van de richtin­gen is die zij kun­nen kiezen in de boven­bouw naast onder andere retail, groen, tech­niek en schoon­maak. Er wordt altijd goed gekeken naar wat werkt voor een leer­ling, de oplei­d­ing voor BAS en KAS kan soms in 1 of in 2 jaar afgerond worden.

BAS & KAS leer­lin­gen hebben veel mogelijkhe­den, alleen gaat het bij hen niet altijd vanzelf. Juist als docent kan je dan meer kansen voor deze leer­lin­gen creëren. Marieke: “Als docent kan je bij deze leer­lin­gen echt het ver­schil maken. De spon­tan­iteit en vaak ongeremd­heid van deze doel­groep maakt het uitda­gen­der en hier­door ook meer bij­zon­der om met deze leer­lin­gen te werken. Deze stu­den­ten zo goed mogelijk gecer­ti­ficeerd oplei­den, is wat hen echt verder zal helpen in hun loopbaan.”

Her­hal­ing en consistentie

Veel docen­ten, waaron­der Marieke, von­den de SVH meth­ode voor BAS & KAS te talig. De nieuwe meth­ode voor BAS & KAS is heel prak­tisch en beeldend gewor­den. Door tij­dens de ontwik­kel­ing van de meth­ode te luis­teren naar feed­back van de docen­ten sluit het nog beter aan op hun wensen, en ook zeker op de wensen van de leer­lin­gen. Her­hal­ing en con­sis­ten­tie is voor deze leer­lin­gen erg belan­grijk. Marieke: “Tij­dens het tegen­lezen heb ik echt geprobeerd te kijken en te denken als mijn leer­lin­gen. Het belan­grijk­ste is dat zij de inhoud snap­pen. Zo heb ik bijvoor­beeld ook gekeken of er overal dezelfde benamin­gen voor pro­ducten staan als “bekken” of “bakje” en waakte ik ervoor dat alle onderde­len die behan­deld wor­den ook echt meer­waarde had­den en bij de eindter­men of het exa­men horen.”

Zien, proeven en ruiken

Waar Marieke bij de oude meth­ode zelf altijd de vra­gen maakte, is ze blij om te zien dat er bij de vernieuwde meth­ode direct vra­gen per hoofd­stuk opgenomen staan. Dit maakt het prak­tis­cher, al geeft ze aan dat oplei­den toch wel echt iets anders is dan alleen het vol­gen van een meth­ode: “Les­geven is meer dan een boek ope­nen, voor­lezen en de leer­lijn vol­gen. Als docent wil je ook zelf je leer­lin­gen echt iets leren en meegeven. Ik pleit er ook voor de leer­lin­gen veel in de prak­tijk te laten ervaren. Laat ze de pro­ducten en han­delin­gen uit de boeken ook in het echt zien en ga ermee aan de slag. Koop bijvoor­beeld kruiden en laat ze deze zelf proeven, zien en ruiken!”

SVH logo footer 01