Over SVH

Sticht­ing Vak­bek­waamheid Horeca
In de horeca staan gas­ten cen­traal. Het zijn vak­bek­wame, pro­fes­sionele en gemo­tiveerde medew­erk­ers die ervoor zor­gen dat gas­ten graag terugkomen. Voor deze medew­erk­ers biedt de horeca een wereld­baan: veelz­i­jdig werk met veel soci­aal con­tact. SVH staat achter de Ned­er­landse horeca.

Kern­doel
SVH heeft als kern­doel het ver­groten van de vak­bek­waamheid in de horeca. Samen met part­ners uit het hore­caon­der­wijs en bedri­jf­sleven ontwikkelt SVH (dig­i­tale) leer­mid­de­len en lesmeth­odes voor het (mbo-)onderwijs, oplei­ders en onderne­mers. SVH waar­borgt ken­nis door het afne­men van exa­m­ens en geeft inzicht in het oplei­d­ingsaan­bod voor de horeca. Zo lev­eren wij een bij­drage aan de aansluit­ing van het hore­caon­der­wijs op het bedri­jf­sleven, dra­gen we bij aan vernieuwing en ver­groten wij de vak­bek­waamheid in de branche.

Wij ver­w­erken je per­soon­s­gegevens con­form de Wet bescherming per­soon­s­gegevens de Algemene Veror­den­ing Gegevens­bescherming (AVG).

Meer infor­matie over SVH vindt u op onze web­site www​.svh​.nl.

SVH logo footer 01