BAS & KAS Events

Maak als oplei­der of docent een vliegende start met de vernieuwde meth­ode voor BAS & KAS en kom naar één van de BAS & KAS Events!
Dit jaar organ­iseert SVH diverse even­e­menten om de nieuwe meth­ode te intro­duc­eren en om jou te helpen het opti­male uit de leer­lijn te halen.
Of je nu al gebruik maakt van de leer­mid­de­len voor BAS & KAS, of als je inter­esse hebt om met deze meth­ode aan de slag te gaan, dan wil je deze events niet missen!

BAS & KAS inloopdagen

Werk jij met BAS & KAS of wil je graag met de meth­ode aan de slag, maar heb je vra­gen?
Bijvoor­beeld over het voor­berei­den van de stu­den­ten op het exa­men, het inrichten van jouw oplei­d­ings­plan of over de kosten van de leer­mid­de­len­mix?
Kom dan langs op één van de BAS & KAS inloopda­gen bij SVH, wij zor­gen dat de koffie klaar staat!
Deze inloopda­gen wor­den bin­nenkort geor­gan­iseerd op ons kan­toor in Zoeter­meer, waar­bij jij al jouw vra­gen kunt stellen
Wil jij per­soon­lijk ken­nis­maken met onze onder­wi­jskundi­gen of heb je vra­gen voor onze key-​accountmanager, dan zijn deze inloopda­gen echt iets voor jou!

houd onze socials in de gaten, de eerst vol­gende inspi­ratiesessies vin­den plaats in 2023!

NIets mis­sen?

Wil jij op de hoogte bli­jven en als eerste een uitn­odig­ing ont­van­gen voor alle BAS & KAS Events?
Schrijf je dan nu in voor de nieuws­brief en mis niets!

Inschri­jven nieuwsbrief

SVH logo footer 01