SVH onder­wi­jskundige Amarens Bakker

Voor­dat ik bij SVH begon, werkte ik altijd in de horeca. De leuk­ste tijd beleefde ik in een spe­ci­aal bier­café in Utrecht; gevarieerde doel­groep, divers bier­aan­bod en een super hechte club collega’s! Al vond ik m’n tijd als bar­keeper in een Twents stu­den­ten­café en klussen als gastvrouw op de Uni­ver­siteit aldaar ook tof. Naast deze hore­cacar­rière behaalde ik in Enschede m’n bach­e­lor Onder­wi­jskunde en in de Dom­stad een mas­ter Onder­wi­jskundig ontwerp & advis­er­ing. Toen ik hierna een vaca­ture bij SVH zag, viel alles eigen­lijk op z’n plek. Tegelijk­er­tijd ging er een hele nieuwe wereld voor me open: welkom in de won­dere wereld van edu­catief uit­geven en horeca-​opleidingen!

AmarensBASenKASKlein

EEN METH­ODE voor BAS & KAS ONTWERPEN

Om een nieuwe meth­ode in het klaslokaal kri­j­gen, door­loop je een aan­tal fases. Alle to do’s in deze fases zijn belan­grijk en er komen veel ver­schil­lende mensen en exper­tises bij kijken. Het leuk­ste aan mijn werk? Met al deze ideeën, menin­gen en kaders uitein­delijk een passend en vernieuwend con­cept ontwer­pen! Het ontwikkel­tra­ject dat daarop volgt vind ik ook fan­tastisch, het idee kri­jgt dan echt vorm. Omdat er alle­maal ver­schil­lende exper­tises aan mee werken, wordt het vaak nog beter dan gedacht!

BAS en KAS to do2

een mix van stu­den­ten en leermiddelen

Sinds de intro­duc­tie van BAS & KAS hebben veel jonge tal­en­ten met suc­ces hun diploma behaald in de hore­cabranche. Waar voorheen vooral het prak­tijkon­der­wijs BAS & KAS wist te vin­den, zien we dat de doel­groep nu veel diverser is. Een prachtige ontwik­kel­ing die wij als SVH natu­urlijk alleen maar kun­nen aan­moedi­gen. Echter, een grote en gevarieerde doel­groep heeft ver­schil­lende wensen met betrekking tot leer­mid­de­len en examens.

Een markt– en doel­groep­analyse maakt de diver­siteit in de doel­groep BAS & KAS goed zicht­baar. Van mensen die staan ingeschreven bij het UWV als werk­zoek­ende tot asiel­zoek­ers en van stu­den­ten uit het spe­ci­aal (voorgezet) onder­wijs of prak­tijkon­der­wijs tot bijvoor­beeld (par­ti­c­uliere) stichtin­gen. Het doel in de markt bli­jft het­zelfde: het behalen van het branche-​erkende diploma SVH BAS of SVH KAS. Het niveau van dit diploma bli­jft dus gelijk aan het beroeps­gerichte gedeelte van het Entree-​dossier. De leer­be­hoeftes op weg naar dit niveau uiten zich nu echter op ver­schil­lende manieren. Een stu­dent met een taalachter­stand kan bijvoor­beeld niet meteen gebruik­maken van een the­o­rieboek en iemand met veel werk­er­var­ing wil sneller door de stof heen kun­nen. De markt vraagt dus om een mix van ver­schil­lende leer­mid­de­len, zodat oplei­ders zelf de route op weg naar BAS & KAS kun­nen invullen.

beeldend, prikke­lend en passend maatwerk

De oude meth­ode werd door gebruik­ers als ‘te talig’ benoemd. In het nieuwe the­o­rieboek wordt de the­o­rie daarom kort en bondig uit­gelegd, onder­s­te­und door veel beeld­ma­te­ri­aal. Kern­wo­or­den wor­den benadrukt en er wor­den sig­naal­wo­or­den ingezet om makke­lijker ver­ban­den te leggen. Het ontwerp is daar­naast hele­maal ingericht op de visueel ingestelde lerende, er is zelfs een spe­ci­aal let­ter­type ontwikkeld!

Het werk­boek bevat ook veel beeld, bijvoor­beeld in de vorm van herken­ningsvra­gen en hotspots. De opdrachten zijn zo ont­wor­pen dat meteen duidelijk is wat er van de stu­dent wordt verwacht wordt en er is vol­doende schri­jfruimte bij de open vragen.

Een nieuw prod­uct in de leer­mid­de­len­mix zijn de BAS & KAS instruc­tiekaarten. Je komt ze tegen als je het the­o­rieboek door­loopt, maar ze zijn ook los in te zetten. Alle te leren han­delin­gen wor­den van een­voudig naar com­plex in beeld gebracht op gemakke­lijk hanteer­bare kaarten. Deze kaarten kun­nen bijvoor­beeld ook wor­den ingezet bij de (sub)doelgroep die nog niet op het niveau van BAS & KAS is, maar al wel werkt of leert in de horeca.

Natu­urlijk wor­den deze kaarten ver­filmd en komt er extra online mate­ri­aal waarmee lessen kun­nen wor­den ingevuld.

met docen­ten en inhouds­deskundi­gen uit de branche!

Momenteel zijn er schri­jvers aan het schri­jven, zij bedenken ook de opdrachten. Ver­schil­lende BAS & KAS docen­ten lezen dit tegen en geven feed­back op de didac­tiek. Koks en inhouds­deskundi­gen geven feed­back op de inhoud, er wordt gefilmd en gefo­tografeerd. Voor de vor­mgev­ers is het passen en meten geblazen om zoveel beelden toch rustig en duidelijk op een pag­ina te kri­j­gen. Taalredac­tie is inge­p­land en de drukker heeft z’n agenda alvast vrij geruimd. We liggen op schema, iedere school kan in sep­tem­ber aan de slag!

schuif aan en kom langs!

Op het Talk­ingDin­ner zijn ver­schil­lende BAS & KAS docen­ten uitgen­odigd voor een diner en een voor­proe­fje van de meth­ode. Daar­naast geven ze hun onge­zouten mening over de proeven die ze hebben ont­van­gen. In de zomer organ­is­eren we een infor­matiedag en jul­lie zijn van harte welkom op de maan­delijkse inloopsessies bij ons in Zoeter­meer. Heb je goede ideeën, wensen of tips? Feed­back is altijd welkom! Daar­naast kun je altijd con­tact met me opne­men. Ik leg je graag alles uit over de nieuwe meth­ode, hoe je daarmee je cur­ricu­lum kunt vor­mgeven of hoe je de stu­den­ten voor­bereid op het examen.

SVH logo footer 01